vítejte na stránkách nové mobilní aplikace pro rybáře fishapp.cz

Co v této mobilní aplikaci najdete?

V aplikaci FISHAPP.CZ najdete ty nejdůležitější informace, které rybář potřebuje 
pro lov ryb.

Rybářské revíry ČRS

V této kategorii jsou uvedeny všechny rybářské revíry ČRS jak v pstruhových tak 
i v mimpostruhových revírech.

Soukromé rybářské revíry

V této kategorii jsou uvedeny vybrané soukromé rybářské revíry. 

Nejmenší lovné míry ryb

V této kategorii jsou uvedeny nejmenší stanovené lovné míry ryb na všech rybářských revírech ČSR dle aktuálního rybářského řádu.

Váhy ryb dle velikostí

V této kategorii jsou přehleně uvedeny propočty váhy jednotlivých druhů ryb dle velikosti.


Doby hájení ryb
V této kategorii jsou uvedeny doby hájení jednotlivých druhů ryb na rybářských revírech ČRS dle aktuálního rybářského řádu.

Ryby našich vod

V této kategorii najdete vybrané ryby našich vod včetně fotografií a důležitých informací.

Rybářské kamenné obchody

V této kategorii najdete databázi vybraných rybářských kamenných obchodů v ČR.

Rybářské e-shopy

V této kategorii najdete databázi vybraných rybářských e-shopů
v ČR.

Výrobci rybářských potřeb

V této kategorii najdete databázi výrobců rybářských potřeb.

Rybářský řád ČRS

V této kategorii najdete aktuální rybářský řád ČRS.

Proč spolupracovat s námi?

Je to velice jednoduché. Aplikace je pro uživatele chytrých mobilních telefonů zcela zdarma a ke stažení na App Store i Google Play. 

Další důvody jsou uvedeny níže...

13768
Stažení aplikace
App kupóny
Push zprávy
Hlásič závad

SMLUVNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZVEŘEJNĚNÍ V MOBILNÍ APLIKACI FISHAPP.CZ

I.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

I.1 Firma Klužiště s.r.o. IČ: 25353624 se sídlem Josefovice 23, 742 83 Klimkovice, Česká Republika

(dále jen „Vydavatel“),

je vydavatelem zaměřený na inzerci nabídky V MOBILNÍ APLIKACI FISHAPP.CZ, jakož i dalšího souvisejícího zboží a služeb, formou inzerce v tištěných periodikách, prostřednictvím internetu nebo prostřednictvím jiných médií.

I.2 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují práva a povinnosti smluvních stran při realizaci smlouvy o poskytnutí služeb, uzavřené mezi Vydavatelem a odběratelem služeb (dále jen „Klient“), na základě které se Vydavatel zavazuje poskytnout Klientovi zejména inzertní nebo jiné služby ve sjednaném rozsahu a Klient se zavazuje zaplatit Vydavateli cenu za poskytnutí těchto služeb (dále jen „Smlouva“).

I.3 Smlouva je uzavřena okamžikem akceptace objednávky, podepsané Klientem a doručené Vydavateli, Vydavatelem či jím pověřenou osobou. V případech, kdy Vydavatel umožňuje Klientovi učinit objednávku prostřednictvím internetové komunikace, je Smlouva uzavřena rovněž okamžikem akceptace řádně učiněné a doručené objednávky Vydavatelem či jím pověřenou osobou. Podpisem objednávky nebo odesláním objednávky prostřednictvím internetové komunikace Klient potvrzuje svou akceptaci těchto VOP. Jestliže Klient uzavírá Smlouvu prostřednictvím zmocněnce, je povinen spolu s objednávkou doručit Vydavateli originál plné moci či jiného dokladu o zmocnění, nedohodne-li se Vydavatel s Klientem jinak.

I.4 V případě, kdy Smlouva obsahuje ustanovení odlišná od podmínek stanovených těmito VOP, mají taková dílčí ujednání Smlouvy přednost před těmito VOP.

II.

SPECIFIKACE POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Inzertními službami se pro účely Smlouvy a těchto VOP rozumí zveřejnění nabídek či poptávek Klienta v mobilní aplikaci FISHAPP.CZ a v rozsahu zadaném Klientem. Klient souhlasí s tím, že Vydavatel je oprávněn materiály a podklady poskytnuté mu pro plnění Smlouvy Klientem v rozsahu dle svého uvážení zveřejnit i jiných časopisech, tiskovinách, na svých internetových prezentacích či případně na internetových prezentacích třetích stran, nad rámec zadání Klienta a nad rámec uzavřené Smlouvy.

III.

PODMÍNKY INZERCE NA WEBU PROSTŘEDNICTVÍM MOBILNÍ APLIKACE

III.1. Objednávku je Klient povinen doručit Vydavateli nejpozději 14 dnů před sjednaným termínem plnění a podklady ke zveřejnění nejpozději 7 dnů před požadovaným datem zveřejnění inzerce.

III.2. Podkladem pro inzerci je komplexní grafický návrh klienta ve formátu PDF dle objednané velikosti inzertního místa na webu a v aplikaci.

III.3. Fotografie poskytnuté Klientem ke zveřejnění musí být předány ve formátu TIFF nebo JPEG ve skutečné velikosti zveřejnění a musí být v rozlišení 300dpi.

III.4. Vložení inzerce do prodávaného prostoru nepodléhá schválení ze strany Klienta. V případě, že Vydavatel po dohodě s Klientem připravil návrh grafické podoby inzerátu, je Klient oprávněn požadovat předložení návrhu ke korektuře; Klient může tohoto práva využít ve vztahu ke každé jednotlivé zadané inzerci nejvýše dvakrát. Finální verzí inzerátu je tak jeho verze po provedení druhé z případných korektur; ustanovení čl. III.5. není tímto ujednáním dotčeno.

III.5. Klient je povinen se vyjádřit k předloženému návrhu grafické podoby inzerátu pouze v případě, kdy si v objednávce toto právo vyhradil, to pak do 24 hodin od okamžiku, kdy mu byl tento návrh či jeho korektura Vydavatelem předložena. V případě, kdy se Klient k tomuto návrhu či korektuře v uvedené lhůtě nevyjádří, má se za to, že obsah i podobu inzerátu finálně schválil.

IV.

DALŠÍ VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INZERCE

IV.1. Klient se zavazuje zadat ke zveřejnění jen takové reklamní a textové podklady a materiály, které neodporují dobrým mravům ani obecně závazným právním předpisům.

IV.2. Klient prohlašuje, že je jediným a výlučným autorem textové a obrazové podkladové dokumentace, která je Vydavateli předávána za účelem jejího inzertního zveřejnění, a že má plné oprávnění tuto dokumentaci za účelem realizace Smlouvy a jejího zveřejnění Vydavateli předat. Taktéž souhlasí s tím, že vydavatel použije k zveřejnění inzerce textové a obrazové podklady z webových a facebookových stránek klienta. Klient prohlašuje, že nese veškerou odpovědnost za zveřejnění předaných podkladů a zavazuje se sám vypořádat veškeré nároky, které budou v důsledku nepravdivosti tohoto prohlášení za Vydavatelem případně uplatněny ze strany třetích osob. Klient se zavazuje dodržovat z. č. 121/2000 Sb. (autorský zákon).

IV.3. Vydavatel je oprávněn odmítnout či zabránit otištění či zveřejnění reklamních a tiskových podkladů, inzerátů apod., o nichž se domnívá, že odporují dobrým mravům, obecně závazným právním předpisům, jsou v rozporu s požadavky odst. IV.2 těchto VOP či by mohly negativně zasáhnout čtenáře a poškodit tak dobré jméno Vydavatele a jeho služeb.

IV.4. V případě, kdy je Klient v prodlení s úhradou ceny splatného plnění po dobu delší 5 dnů, je Vydavatel oprávněn odstoupit od Smlouvy (objednávky) a realizovat další sjednané inzertní služby dle svého uvážení.

IV.5. Vydavatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě opakovaného či závažného porušení Smlouvy Klientem.

IV.6. Vydavatel je oprávněn kdykoliv v průběhu platnosti Smlouvy tuto Smlouvu písemně vypovědět z jakéhokoliv důvodu či bez uvedení důvodu, při výpovědní lhůtě v délce trvání deseti dnů, výpovědní lhůta začíná běžet dnem následujícím po dni jejího doručení Klientovi. 

V.

DOBA TRVÁNÍ INZERCE

V.1. Doba trvání inzerce se sjednává dle objednávky na 12 měsíců od podpisu objednávky (smlouvy)

V.2. Po tuto dobu se vydavatel zaručuje zveřejnit inzerát v mobilní aplikaci a to v rozsahu zvoleného balíčku

VI.

REKLAMACE, ODPOVĚDNOST VYDAVATELE

VI.1. Případné námitky či reklamace ke zveřejněné inzerci musí Klient uplatnit v písemné podobě nejpozději do 7 dnů od 1. dne zveřejnění předmětné inzerce. Písemná reklamace musí obsahovat přesný popis vytčených chyb inzerce. Vydavatel se k řádně doručené reklamaci vyjádří do 15ti dnů od dne doručení reklamace.

VI.2. K reklamacím či námitkám neobsahujícím označení vytčených chyb či doručeným po lhůtě uvedené v odst. V.1. nebude přihlíženo.

VI.3. Vydavatel odpovídá Klientovi za škodu, která mu vznikla v důsledku porušení povinností Vydavatele stanovených smlouvou, těmito VOP nebo právním předpisem, nestanoví-li tyto VOP či právní předpis jinak. Vydavatel neodpovídá za škodu, pokud k porušení povinnosti došlo v důsledku okolností vylučujících odpovědnost. Dále nenese odpovědnost za problémy s funkčností aplikace FISHAPP.CZ způsobené třetí osobou a těch, jejíchž závažnost vyžaduje řešení, jež je mimo technické možnosti Provozovatele.

VI.4. Vydavatel si vyhrazuje právo zrušit nebo pozastavit vydání inzerátu bez nároku Klienta na náhradu škody.

VI.5. Tiskové chyby, které nepozměňují smysl ani obsah inzerce, ani technické údaje známé při podpisu objednávky, neopravňují Klienta k odmítnutí platby za poskytnuté služby, a to ani částečně, ani nezakládají nárok na otištění opravy inzerce na náklady Vydavatele či jiné nároky na odškodnění.

VI.6. Poruší-li Vydavatel některou ze svých povinností stanovených Smlouvou, těmito VOP nebo právním předpisem, je povinen zaplatit Klientovi smluvní pokutu ve výši rovnající se 10 % ceny inzertní služby, při jejíž plnění došlo k porušení povinností Vydavatelem. Tato smluvní pokuta zahrnuje i opakované porušení povinnosti či porušení více než jedné sjednané povinnosti ve vztahu k dané inzertní službě.

VI.7. Pro případ nároku Klienta na úhradu smluvní pokuty platí, že tato smluvní pokuta bude přednostně vyrovnána (započtena) formou poskytnutí náhradních inzertních služeb Klientovi v nejbližším možném termínu nebo v rozsahu, jehož cena podle platného ceníku Vydavatele odpovídá výši smluvní pokuty.

VI.8. V případě, kdy Vydavatel Klientovi uhradí smluvní pokutu v penězích, není povinen mu poskytnout náhradní inzertní služby dle předchozího odstavce.

VII.

CENA INZERCE

VII.1 Vydavatel poskytne Klientovi bez zbytečného odkladu k jeho žádosti informaci o aktuální ceně poskytovaných inzertních služeb, na které se vztahuje příslušný požadavek Klienta (dále jen „Informace o ceně“)

VII.2. Podpisem na líci objednávky nebo odesláním objednávky prostřednictvím internetové komunikace Klient potvrzuje svou akceptaci ceny sjednaných inzertních služeb.

VII.3. V případě, kdy je Klientovi s ohledem na rozsah objednaných inzertních služeb dle Smlouvy poskytována sleva, zohlední se tato sleva do ceny plnění pouze za předpokladu, že dojde k realizaci Smlouvy a objednaných inzertních služeb v plném rozsahu. V opačném případě bude cena plnění účtována dle původní výše dohodnuté ceny bez nároku Klienta na poskytnutí sjednané příslušné slevy.

VII.4. Poskytnutí množstevních slev, bezplatné otištění a další případně smluvené množstevní výhody není Klient oprávněn požadovat před splněním celého rozsahu Smlouvy. V případě, kdy ze strany Klienta dojde k porušení smluvních povinností či byť i částečnému zrušení objednané inzerce, Klient ztrácí nárok na tyto sjednané výhody či slevy. Vydavatel je oprávněn v takovém případě vyfakturovat rozdíl ceny inzertních služeb, odpovídající zaniklému nároku na slevu, dle původní výše dohodnuté ceny plnění bez příslušné slevy. Uvedené platí i pro případ, kdy Vydavatel odstoupí, byt i jen částečně, od Smlouvy dle odst.

IV.5. těchto VOP nebo od Smlouvy odstoupí z důvodu porušení Smlouvy Klientem podle odst. IV.5 VOP.

VIII.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

VIII.1. Nárok na zaplacení ceny poskytnutých inzertních služeb vzniká Vydavateli okamžikem uzavřením objednávky, v ojedinělých případech zveřejněním či otištěním požadované inzerce.

VIII.2. Všechny ceny uplatněné na základě faktur jsou splatné ve lhůtě 10 dnů ode dne vystavení příslušné faktury. K cenám se připočte daň z přidané hodnoty dle právních předpisů platných ke dni poskytnutí zdanitelného plnění.

VIII.3. Pro případ prodlení Klienta s úhradou ceny plnění je Klient povinen uhradit Vydavateli úrok z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

VIII.5. Zástupce či zmocněnec Klienta, který jménem Klienta uzavírá Smlouvu, se osobně zaručuje za splnění závazku Klienta zaplatit Vydavateli cenu poskytnutých inzertních služeb, včetně případných úroků z prodlení.

IX.

ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

IX.1. Uzavřením smluvního vztahu s Vydavatelem uděluje Klient Vydavateli v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů svůj souhlas se zpracováním Klientem poskytnutých osobních údajů (jméno, příjmení, adresa, emailová adresa a telefonní čísla) ze strany Vydavatele v postavení správce osobních údajů, a to pro účely zasílání materiálů přímého marketingu týkajících se služeb Vydavatele, a to jak telefonicky, prostřednictvím pošty, tak i prostřednictvím elektronické pošty.

IX.2. Klient rovněž souhlasí s tím, aby mu Vydavatel za použití výše uvedených osobních údajů zasílal materiály přímého marketingu; rovněž s tím, aby ho Vydavatel přímo kontaktoval za účelem marketingových průzkumů s cílem zlepšení profesionálních služeb (tj. spokojenosti klientů).

IX.3. Klient může odvolat výše uvedený souhlas nebo požadovat změnu osobních údajů písemně na Kontaktní adrese: APPKEE s.r.o., Smetanovo náměstí 1180/7, Moravská Ostrava, 702 00, Česká republika.

X.

PROROGACE

Místně příslušným soudem pro případ projednávání a rozhodování sporů mezi Vydavatelem a Klientem je Okresní soud v Ostravě, bude-li podle občanského soudního řádu dána věcná příslušnost okresního soudu, nebo Krajský soud v Ostravě, bude-li podle občanského soudního řádu dána věcná příslušnost krajského soudu.

XI.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

XI.1. Ukáže-li se, že některé ustanovení Smlouvy nebo VOP není z pohledu právních předpisů platné nebo vymahatelné, nemá tato skutečnost vliv na platnost či vymahatelnost ostatních ustanovení Smlouvy či těchto VOP.

XI.2. Smlouva nebo VOP mohou být měněny pouze písemnou formou pod sankcí neplatnosti.

XI.3. Práva a povinnosti účastníků vyplývající ze Smlouvy či těchto VOP se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník v platném znění.

Kluziště s.r.o. Josefovice 23, 742 83 Klimkovice, Česká republika

Vytvořte si  web zdarma